بستن
pardazeshgaran پردازشگران pardazeshgaran پردازشگران
  • pardazeshgaran پردازشگران

شرکت پردازشگران هگمتانه

عضو شورای عالی انفورماتیک کشور


دانش بنیان

فرم درخواست همکاری


اطلاعات فردی

زن مرد
مجرد متاهل

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی خود را به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی وارد نمایید. در صورت داشتن بیش از 5 مورد سابقه تحصیلی مابقی را در فایل رزومه خود درج نمایید.سوابق کاری

در صورت داشتن بیش از 5 مورد سابقه کاری مابقی را در فایل رزومه خود وارد نمایید.
در کدام یک از موارد زیر مهارت دارید؟
حروف تصویرپشتیبانی